Wie controleerde jaarrekeningen Ahold 1999 en 2000?

Deloitte
t.a.v. Hoofd juridische afdeling
De heer Mr. J.M.H. Evers
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam

Nieuwersluis, 24 november 2008

Betreft: Koninklijke Ahold NV

Geachte heer Evers,

Gaarne verzoek ik u ons kopieën toe te zenden van de Client Service Instructions Year ending December 30,  2000  voor Ahold en van de Client Service Instructions Year ending December 30, 1999  voor Ahold of eindigend op aangrenzende dagen.

Reden voor ons verzoek is gelegen in de wijze waarop SOBI in maart 2003 door de toenmalige voorzitter van Deloitte, de heer Biewinga RA, is voorgelicht omtrent de persoon die eindverant-woordelijk  was voor de controle van de jaarrekeningen 1998 tot en met 2001 van Ahold. SOBI vroeg toen naar de persoon die voor genoemde jaren eindverantwoordelijk was voor de controle van Ahold en kreeg slechts als antwoord dat de heer van den Dries dat was. Uit de in maart 2008 aan SOBI overgelegde Client Service Instructions Year ending December 30, 2001 blijkt echter dat niet Van den Dries maar professor Dassen eindverantwoor-delijk was voor controle van de jaarrekening 2001 van Ahold (Lead Audit Partner). SOBI sluit daarom niet uit dat professor Dassen ook voor de boekjaren 1999 en 2000 Lead Audit Partner voor Ahold was.

Wij zouden het op prijs stellen bedoelde fotokopieën uiterlijk 17 december aanstaande in ons bezit te hebben.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lakeman
Voorzitter SOBI