Strafklacht tegen Deloitte inzake Ahold

03 mrt 2006

Functioneel Parket
De heer Mr. H.J.Th. Biemond
Mevrouw mr A. van Dis-Setz

Nieuwersluis, 3 maart 2006

Betreft: Verzoek strafvervolging in te stellen tegen Deloitte en drs. L.J. van den Dries RA

Edelachtbare heer, edelachtbare vrouwe,

Hierbij verzoek ik u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na heden, een strafvervolging in te stellen tegen:

  • Deloitte, gevestigd aan de Admiraliteitskade 50 te 3063 ED Rotterdam, en
  • drs L.J. van den Dries RA, Molekeslaan 1 te 5674 VX Nuenen

wegens verdenking van valsheid in geschrifte, verdenking van het uitlokken van valsheid in geschrifte en verdenking van medeplichtigheid aan oplichting van aandeelhouders Ahold NV bij het controleren van, en het afgeven van onware verklaringen bij, de jaarrekeningen 1999 tot en met 2001 van Ahold NV door:

1. in strijd met de waarheid te verklaren dat de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen 1999 tot en met 2001 van Ahold NV is verricht conform de in Nederland geldende controlerichtlijnen en
2. het met betrekking tot de jaarrekeningen 1999 tot en met 2001 (doen) gebruiken van side letters waarvan de inhoud strijdig was met die van overeenkomsten van Ahold met joint venture-partners met het doel volledige consolidatie van 50% deelnemingen mogelijk te maken respectievelijk goed te keuren terwijl de joint ventures ingevolge de geldende aandeelhoudersovereenkomsten niet volledig geconsolideerd hadden mogen worden.

In de goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen 1999 t/m 2001 van Ahold heeft Deloitte in strijd met de waarheid gesteld: `Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten in Nederland‘. In werkelijkheid heeft Deloitte bij het controleren van Ahold-dochter US Foodservice deze richtlijnen niet nageleefd maar elementaire fouten gemaakt, waarover ik u reeds de afgelopen zomer schreef. Daardoor zijn de oplichtingspraktijken van managers van US Foodservice pas in februari 2003 ontdekt. Bij juiste controle zouden die praktijken al in 2000 zijn ontdekt. Door de fouten van Deloitte zijn de aandelenkoersen van Ahold tot een ongerechtvaardigd hoog niveau gestegen (? 30) en hebben aandeelhouders miljarden euro’s aankoopschade geleden.

Wanneer ik niet binnen twee maanden na heden schriftelijk van u heb vernomen dat u tot bedoelde strafvervolging bent overgegaan zal ik aan het Amsterdams Gerechtshof vragen daartoe een bevel uit te vaardigen op basis van het Wetboek van Strafvordering.

Met betrekking tot de termijn zoals in die wet bedoeld ga ik ervan uit dat u reeds meer dan een half jaar over voldoende documentatie beschikt waaruit de strafwaardigheid van Deloitte en Van den Dries blijkt en op grond waarvan tot strafvervolging overgegaan zou moeten worden.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,

Voorzitter SOBI

Geef een antwoord