SOBI wint van Deloitte

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hedenochtend geoordeeld dat Deloitte de controle bij US-Foodservice onvoldoende juist heeft uitgevoerd.
Hiermee is het oordeel van de Raad van Tucht van 12 maart 2007 bevestigd.
Daarnaast is Deloitte ook nog eens veroordeeld voor het afgeven van een goedkeurende verklaring bij de zogenaamde 20F-formulieren voor de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. De Raad van Tucht had Deloitte op dit punt nog vrijgesproken maar in hoger beroep is Deloitte ook op dit punt veroordeeld.

Deloitte was in beroep gegaan tegen de veroordeling wegens onvoldoende controle bij US-Foodservice, maar dat beroep is op alle fronten afgewezen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat er bij US-Foodservice sprake was van bijzondere omstandigheden: ‘Deze waren gelegen in de fraudegevoelige wijze waarop destijds bij US-Foodservice leverancierskortingen werden berekend en door het feit dat het management persoonlijk belang had bij het resultaat en daarmee bij de omvang van die leverancierskortingen. Deze bijzondere omstandigheden, die al in 2000 waren gesignaleerd, hadden voor de accountant aanleiding moeten vormen zich in de problematiek te verdiepen en de controle, die werd uitgeoefend door Deloitte US, nauwlettender te volgen dan in normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. Deloitte US heeft een verificatieprocedure [om de hoogte van de leverancierskortingen na te gaan] gehanteerd die onder de genoemde buitengewone omstandigheden niet toereikend was. De accountant had moeten aandringen op doeltreffender maatregelen’, aldus het persbericht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van hedenochtend.
Voor de overtredingen tezamen legt het College, evenals eerder de Raad van Tucht, de maatregel van schriftelijke berisping op: ‘Hierbij is in aanmerking genomen enerzijds dat de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd en anderzijds dat deze gebeurtenissen het einde hebben betekend van zijn carrière waarin hij niet eerder tuchtrechterlijk is veroordeeld’, aldus het slot van het persbericht van het College van Beroep.

Van groot belang voor de Nederlandse kapitaalmarkt en de Nederlandse beleggers is dat het College niet verzand is geraakt in de Amerikaanse letterknechterij, waarbij de controle in gestandaardiseerde, geformaliseerde regels is vastgelegd, maar dat ook bijzondere omstandigheden van grote betekenis zijn bij de controle. Daarmee heeft het College beklemtoond dat accountantscontrole niet tot automatismen mag degraderen maar wezenlijk moet zijn en afhankelijk van de omstandigheden.

Daarnaast blijkt dat het College de gemaakte fouten bijzonder ernstig opvat. Vermoedelijk zou de betreffende accountant, die volgens SOBI slechts een radertje in de grote Deloitte-machinerie is geweest, door het College zijn geschorst wanneer deze zaak niet het einde van diens carrière zou hebben betekend.

Klik hier voor de integrale tekst van de uitspraak