SOBI vraagt onderzoek naar koersmanipulatie door TCI

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. de afdeling Toezichtuitvoering

Nieuwersluis, 2 maart 2007

Dames en heren,

Hierbij vraagt de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI u een onderzoek te starten naar gebruik van voorwetenschap door de Amerikaanse beursspeculant The Children’s Investment Fund (TCI) inzake ABN AMRO. Ook vraagt SOBI u onderzoek te starten naar mogelijke koersmanipulatie door deze rechtspersoon.
TCI heeft in stilte een belang opgebouwd dat volgens mededelingen in de pers ”groter dan 1%” is. Vervolgens heeft TCI een voorzienbaar koersopdrijvende mededeling naar buiten gebracht, die betrekking had op een kansarme wens, namelijk het in onderdelen verkopen van de ABN AMRO bank.
Het is een bekende strategie van Amerikaanse speculanten om in stilte een aandelenpakket op te bouwen, daarna koersopdrijvende mededelingen te doen, vervolgens in stilte het aandelenbelang te verkleinen maar wel de indruk te blijven wekken het aandelenpakket nog steeds in eigendom te hebben. Omdat deze praktijken ten koste gaan van kleine beleggers vragen wij u om een onderzoek naar de opbouw van het aandelenbelang door TCI in relatie tot de koers opdrijvende mededelingen en eventuele afbouw van het aandelenbelang door TCI.
Wij vragen uw aandacht voor de omstandigheid dat deze problematiek geheel los staat van de bekende meldingsplicht die voor pakketten groter dan 5% geldt. U gelieve ons verzoek niet te interpreteren als een klacht over het niet melden van aandelen belangen groter dan 5%.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,
Voorzitter SOBI