SOBI vraagt andere onderzoeker aan RvC Schiphol

SOBI vraagt andere onderzoeker aan RvC Schiphol

20 jan 2011 –

De Raad van Commissarissen van

NV Luchthaven Schiphol

Evert van de Beekstraat 202,

1118CP Schiphol

Bilthoven, 17 januari 2011

Betreft: Onderzoek jaarrekeningmanipulaties en vastgoed transacties Schiphol

Mijne heren,

Het snelle besluit van uw College om een onderzoek te starten heeft mij verheugd en beschouw ik als een hoopgevend signaal. Ook ben ik aangenaam verrast via de media te vernemen dat het tot de standaardprocedure van Schiphol behoort meldingen als door SOBI gedaan te laten onderzoeken.

Ik ontving een brief van Mr. M. Ynzonides, een advocaat die in het verleden als adviseur van Schiphol is opgetreden, die mij berichtte dat hij opdracht van uw College had ontvangen bedoeld onderzoek te verrichten. Zoals u weet hebben de door SOBI aangeroerde kwesties hoofdzakelijk betrekking op accountantstechnische vraagstukken: manipulatie van jaarcijfers ten gunste van bonusoptimalisatie en het vervalsen van rendementscijfers van investeringsprojecten. Mr. Ynzonides is door zijn gebrek aan opleiding en ervaring op deze punten ons inziens niet in staat het onderzoek op verantwoorde wijze uit te voeren. Het verbaast ons enigszins dat  Mr Ynzonides u dit niet heeft gemeld. Dit vergroot immers de twijfel aan zijn onafhankelijkheid en objectiviteit die al in het geding is doordat hij diensten voor Schiphol heeft verricht. Het onderhavige onderzoek kan ons inziens slechts worden uitgevoerd onder tuchtrechtelijke eindverantwoor­delijk­heid van een register­accoun­tant van een ervaren accountantskantoor, niet zijnde de vaste accountant van Schiphol.

Met alle respect voor Mr Ynzonides en zijn advocatenfirma De Brauw Blackstone Westbroek verzoek ik uw College de onderzoeksopdracht alsnog te geven aan een Nederlands accountantskantoor waarvan de tuchtrechtelijk eindverantwoordelijke persoon tevens persoonlijke ervaring heeft met het onderzoeken van jaarrekeningen, met relaties tussen opleverdata en stand van onderhanden werken, met de waardering van onderhanden werken versus opgeleverde werken en met het zelfstandig beoordelen van grondslagen en uitwerking van rentabiliteitsberekeningen.

In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

 

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,

Voorzitter SOBI

Geef een antwoord