SOBI stelt Ahold ultimatum

De Stichting SOBI eist uiterlijk maandag 8 december a.s. om 10.00 uur uitsluitsel over de vraag vraag sinds wanneer de Raad van Commissarissen van Ahold wist dat de administratie van U.S. Foodservice niet aan de eisen voldeed. Wanneer niet aan de eisen wordt voldaan wordt Ahold in kort geding gedagvaard. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 26 november zegde Ahold toe deze vraag binnen ‘enkele dagen’ te beantwoorden. Omdat sindsdien meer dan een week verlopen is en geen antwoord is ontvangen constateert SOBI dat de toezegging niet is nagekomen.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering deelde de voorzitter mee dat de Raad van Commissarissen ‘in het jaar 2001’ voor het eerst vernam dat er iets met de administratie van U.S. Foodservice niet op orde was. De voorzitter had al tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13 mei jl. desgevraagd toegezegd de exacte datum te zullen mededelen. SOBI had de vraag drie dagen voor de aandeelhoudersvergadering nog eens per fax aan Ahold herhaald.

De datum is van cruciaal belang om de hoogte van de schadeclaims van Amerikaanse class- action-advocaten te kunnen inschatten. Wanneer de Raad van Commissarissen al begin 2001 van de onvolledigheid van de administratie van U.S. Foodservice op de hoogte was, is deze tekortkoming reeds in de jaarrekening over 2000 bewust verzwegen. Wanneer de Raad van Commissarissen pas eind 2001 op de hoogte was is deze tekortkoming in de jaarrekening 2001 bewust verzwegen.
In het eerste geval hebben beleggers sinds het voorjaar 2001 op grond van bewust onvolledig opgestelde jaarrekeningen, bij hoge omzetten en tegen hoge koersen, aandelen gekocht. In het tweede geval hebben aandeelhouders pas sinds het voorjaar 2002 op basis van bewust onvolledig opgestelde jaarrekeningen aandelen gekocht.
Rekening houdend met de omzet- en koersontwikkeling in 2001 en 2002 schat SOBI dat de schadeclaims in het eerste geval 6,5 miljard Euro zullen bedragen en in het tweede geval slechts 2 miljard Euro. Bij deze schatting is aangenomen dat 20% van de aandelen door Amerikanen is gekocht.
Uit het emissieprospectus blijkt weliswaar dat de class-actions een negatief effect op de financiële positie van Ahold kunnen hebben, maar volgens SOBI zijn de mededelingen daarover te vaag.
Omdat aandeelhouders nu moeten beslissen over inschrijving op de lopende aandelenemissie, hebben zij een groot en spoedeisend belang bij meer inzicht in de grootte van het class-action-gevaar. Voor dat inzicht is beantwoording van de door SOBI gestelde vraag van essentieel belang. Ook SOBI zelf staat voor de keus of ze de claimrechten op haar aandelen Ahold (5 stuks) zal uitoefenen.

Pieter Lakeman
Voorzitter SOBI

Nieuwersluis, 5 december 2003

Bijlage: {cms_selflink page=”faxbrief-aan-de-heer-vuursteen” text=”ultimatumbrief aan Ahold”}