Reactie Hypotheekleed 22 februari 2010 op brief curatoren

Stichting Hypotheekleed

p/a Soestdijkseweg Zuid 259

3721 AE Bilthoven

 

 

 

Mr. J.B. Londonck Sluijk

Mr. A. Knigge

Postbus 75505

1070 AM Amsterdam

 

 

Bilthoven, 22 februari 2010

 

Weledelgestrenge heren,

 

In goede orde ontving Hypotheekleed uw antwoord van 17 februari op haar brieven van 26 januari en 3 februari, waarvoor dank. Naar aanleiding van uw reactie namens curatoren kan ik u namens Hypotheekleed als volgt informeren.

 

Algemeen

Blijkens uw brief blijven curatoren het standpunt innemen dat schadevergoeding aan gedupeerde DSB-klanten uitsluitend op basis van individuele dossieranalyse mogelijk is. Hypotheekleed gaat, nu curatoren haar voorstellen hebben afgewezen, voort met haar acties.

 

Voorts is het volgende van belang.

 

 1. Hypotheekleed blijft open staan voor overleg met curatoren over algemene
  uitgangspunten voor schadevergoeding ten behoeve van de klanten van DSB.
 2. Hypotheekleed zal op gepaste wijze verrekeningsadviezen uitbrengen.
 3. Hypotheekleed zal curatoren dagvaarden als volgende fase van de collectieve actie.
 4. Hypotheekleed gaat voort met de voorbereiding van renvooiprocedures.

 

 1. Hypotheekleed blijft openstaan voor overleg

Hypotheekleed blijft nadrukkelijk openstaan voor overleg over algemene uitgangspunten die bij het vaststellen van de individuele schadevergoedingen gehanteerd zullen worden, dit mede om kosten voor de boedel te beperken. Wanneer overeenstemming bereikt is over de algemene uitgangspunten, kan elk individueel dossier eenvoudig en goedkoop worden afgewikkeld. Bij eventueel overleg hanteert Hypotheekleed het beginsel van kwalitatieve gelijkwaardigheid van overlegpartners, waarmee Hypotheekleed bedoelt dat haar bestuurleden uitsluitend overleg met curatoren voeren en niet met hun woordvoerders en/of adviseurs.

 

 1. Hypotheekleed zal op gepaste wijze verrekeningsadviezen uitbrengen

Curatoren brengen tegen het verrekeningsadvies van Hypotheekleed als bezwaar naar voren dat Hypotheekleed jegens de boedel en jegens haar achterban onzorgvuldig zou kunnen zijn en deze op kosten zou kunnen jagen.

Op diverse plaatsen in uw brief komen impliciete suggesties naar voren dat Hypotheekleed tegen beter weten in zou handelen en haar donateurs zelfs tot wanprestatie zou aanzetten. Deze suggesties zijn allen onwaar en berusten op onjuiste lezing van veelal uit de context gelichte fragmenten. Daarbij worden ondergetekende woorden in de mond gelegd die hij niet gezegd heeft.

 

Hypotheekleed benadeelt allerminst de belangen van haar donateurs of van de boedel en gaat daar zorgvuldig mee om, getuige ook het feit dat zij haar verrekeningsadvies in concept aan curatoren heeft voorgelegd. Hypotheekleed is daarentegen van mening dat curatoren zich zouden kunnen afvragen in hoeverre hun eigen optreden in het belang van de boedel en in het belang van gedupeerden is, met name door hun geldverslindende aanpak op individuele basis.

Ook zouden curatoren er wellicht bij stil kunnen staan dat zij bij het afgeven van later onjuist gebleken meldingen aan het Bureau Kredietregistratie BKR wellicht schadeplichtig kunnen zijn jegens die gedupeerden die daarvan het slachtoffer zouden kunnen worden, of althans bij het feit dat zij de boedel daarmee op onnodige kosten jagen.

 

Hypotheekleed komt op voor de belangen van haar donateurs en andere gedupeerden en is in dat kader van mening dat verrekening het meeste soelaas biedt. Dit omdat gedupeerden dan niet in het tekort van de boedel hoeven mee te delen (slechts gedupeerden die geen schuld meer aan DSB hebben, kunnen niet verrekenen). Hypotheekleed constateert met voldoening dat curatoren dit argument voor verrekening niet bestreden hebben. Hypotheekleed stelt eveneens met voldoening vast dat curatoren geen inhoudelijke kritiek naar voren brengen tegen het genuanceerde en onderbouwde concept-verrekeningsadvies van Hypotheekleed maar zich beperken tot algemeen geformuleerde bezwaren. Curatoren brengen geen argument naar voren ter verdediging van de leugenachtige propaganda waarmee DSB oversluitingen heeft uitgelokt, en evenmin tegen de stelling dat de verzekeringen onnodig en te duur waren.

 

Curatoren hebben uit het concept verrekeningsadvies kunnen lezen dat Hypotheekleed geen wildwest advies zal geven in de trant van: “staak onmiddellijk al uw betalingen”. Met zulke juridisch onjuiste adviezen worden niet alleen kopers van kredietportefeuilles maar ook gedupeerden zelf van de wal in de sloot geholpen.

 

Het non-verrekeningsbeding komt nauwelijks of niet voor in de gesloten overeenkomsten. Hypotheekleed schreef u eerder dat dit beding, indien toch aanwezig, gezien de omstandigheden niet bindend zou zijn omdat gedupeerden dan tientallen procenten van hun schadeclaim niet zouden kunnen ontvangen. Curatoren hebben ook dit argument niet onderbouwd weerlegd.

 

In deze brief zullen niet alle argumenten naar voren worden gebracht waartoe uw brief mogelijkerwijs zou kunnen inspireren. Hypotheekleed zal zich in deze brief beperken tot de hoofdlijnen maar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor in een later stadium ook andere argumenten naar voren te brengen.

 

 1. Hypotheekleed zal curatoren dagvaarden

Hypotheekleed heeft curatoren formeel sinds 26 januari 2010 te tijd gegeven om met haar in overleg te treden. De wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen Hypotheekleed curatoren niet voor een collectieve actie mocht dagvaarden is op 9 februari gepasseerd zonder dat curatoren het aanbod hebben aanvaard. U schrijft ook dat curatoren persisteren bij hun standpunt alleen over individuele gevallen overleg te willen hebben, waarmee het aanbod ook expliciet is afgewezen. Hypotheekleed zal curatoren nu dagvaarden en streeft er naar de dagvaarding binnen een maand uit te brengen.

 

In hoofdstuk 2 van uw brief betogen curatoren dat er juridische bezwaren zouden bestaan tegen het voeren van een collectieve actie. Hypotheekleed constateert dat er uit dat hoofdstuk een totaal onbegrip blijkt omtrent de feitelijke gang van zaken bij DSB. De bedrijfsvoering was gebaseerd op grootschalig bedrog althans ernstige misleiding van potentiële klanten en kwam erop neer dat potentiële klanten lagere maandlasten werden beloofd indien zij hun leningen zouden oversluiten naar DSB terwijl zij in werkelijkheid (na een relatief korte overgangsfase) met hogere maandlasten werden opgezadeld.

 

De systematische schending van de zorgplicht door DSB, noopt tot schadevergoeding. De kritiek van Hypotheekleed kan in zes woorden worden samengevat: DSB heeft systematisch haar zorgplicht genegeerd.

Deze schending komt tot uiting in slechts enkele elementen te weten:

  1. Het aansmeren van onnodige verzekeringen
  2. Het aansmeren van te dure verzekeringen
  3. Met de belofte van lagere maandlasten tot oversluiting verleiden en vervolgens met hogere maandlasten opzadelen van gedupeerden

 

Hypotheekleed is er zeker van dat een collectieve actie zinvol, kansrijk en honorabel is. Daarvoor is het niet nodig dat men de kans op succes bij voorbaat op 100% schat.

 

Het is overigens niet de bedoeling van de wetgever geweest om eisers in collectieve acties niet-ontvankelijk te doen zijn tegen rechtspersonen die individuele klachtenregelingen kennen.

Curatoren zaaien verwarring door te suggereren dat hun klachtenregeling een vorm van schadevergoeding zou zijn. Die suggestie is zeer misleidend. De klachtenregeling van curatoren heeft niets te maken met enige reële vorm van schadevergoeding. Hypotheekleed heeft nog geen kennis genomen van een erkende schadevergoeding als gevolg van de klachtenregeling. Hypotheekleed tart curatoren aan te tonen dat zij met haar klachtenregeling serieuze schadevergoedingen heeft toegezegd. Het fundamentele nadeel – tevens misleidend element – van de klachtenregeling van curatoren is dat die regeling impliciet gepresenteerd wordt als een soort schadevergoedingsregeling maar niet leidt tot enige relevante schadevergoeding voor gedupeerden. De klachtenregeling leidt hoogstens tot uitsmeren of kwijtschelden van een gedeelte van de schuld waardoor een noodzakelijke afboeking op die vordering wordt voorkomen, althans wordt vooruitgeschoven. Die technieken, die in de individuele klachtenregeling worden toegepast, leiden niet tot schadevergoeding maar hoogstens tot het optisch opwaarderen van de te verkopen kredietportefeuilles en kunnen daarom niet in de plaats kan komen van een schadeactie of een collectieve actie. Hypotheekleed heeft haar achterban daarom ontraden bij curatoren te klagen. Dat sommige donateurs het water zo aan de lippen was gestegen dat zij zich toch tot curatoren hebben gewend en in de zogenaamde 150 regeling vallen doet aan het voorgaande niet af.

Curatoren suggereren ten onrechte dat een groot aantal donateurs van Hypotheekleed, in plaats van een schadevergoeding te willen ontvangen, een klacht bij curatoren willen deponeren. Curatoren behoren te weten dat die suggestie niet correct is.

 

Hypotheekleed wijst er nogmaals op dat bij de aanpak die curatoren voorstaan de advies- en advocatenkosten voor de boedel (niet voor Houthoff, daarvoor betreft het inkomsten) onnodig vele miljoenen guldens hoger zullen zijn dan bij de systematische aanpak die Hypotheekleed voorstaat. Bij de volstrekt individuele aanpak van schadevergoedingen – indien die er zou zijn – quod non – die curatoren voorstaan zou immers bij elk dossier het beoordelingswiel opnieuw uitgevonden moeten worden. Wanneer dat niet het geval zou zijn zouden er immers wél interne beleidslijnen bestaan en zou het argument van “de verschillen in feitelijke situatie” extreem onwaarachtig zijn.

 

Of een gedupeerde in een andere feitelijke situatie verkeert dan een andere gedupeerde is niet relevant voor de vraag of Hypotheekleed toegelaten wordt in het kader van artikel 305a Boek 3 BW. Daarvoor is slechts van belang of een groep gedupeerden op identieke wijze onrechtmatig is benadeeld. Hypotheekleed is ernstig teleurgesteld door dit blijk van juridisch onbegrip zijdens curatoren.

 

Het argument dat afwikkeling van de boedel door de collectieve actie grote vertraging of grote kosten met zich brengt is – excusez le mot – enigszins lachwekkend, gezien het budget dat curatoren ter beschikking staat en gezien het feit dat Houthoff, een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, in grote mate tegen normale commerciële tarieven voor de boedel werkt. Wanneer curatoren die zorgen werkelijk zouden hebben zouden zij de argumenten van Hypotheekleed serieuzer hebben genomen. Een collectieve actie strekt bij uitstek tot het beperken van juridische kosten. Zonder collectieve actie zouden alle 150.000 DSB-gedupeerden immers elk voor zich een civiele procedure moeten voeren.

Of er voor de boedel kostbare renvooiprocedures komen hangt grotendeels af van het standpunt dat curatoren in de verificatievergadering innemen met betrekking tot de schadeclaims van DSB gedupeerden.

 

 1. Hypotheekleed gaat voort met voorbereiding renvooiprocedures

De suggestie dat curatoren onnodige en geldverslindende procedures willen voorkomen is in het licht van het voorgaande niet overtuigend. Door hun houding bevorderen curatoren dat duizenden renvooiprocedures gevoerd zullen worden.

Tenslotte meld ik u dat Hypotheekleed zich het recht voorbehoudt om haar correspondentie met curatoren en hun woordvoerders te publiceren.

 

Afschrift van deze brief, en van uw brief, zenden wij aan rechter-commissaris mr Akkaya.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

 

Pieter Lakeman,

Voorzitter Hypotheekleed