Reactie AFM inzake TCI

In antwoord op uw e-mail van vandaag, berichten wij u als volgt.

Met ingang van 1 oktober 2005 is de richtlijn Marktmisbruik geïmplementeerd in Nederland. De bepalingen zijn met ingang van 1 januari 2007 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht. De bedoeling is om het bestaande Europese regime aangaande marktmisbruik aan te scherpen, uit te breiden en deels te harmoniseren teneinde te komen tot een betere bescherming van de marktintegriteit binnen Europa. Gevolgen van de implementatie van de richtlijn Marktmisbruik zijn onder meer een uitbreiding van het verbod op marktmanipulatie en een overgang van het toezicht op de publicatie van koersgevoelige informatie door beursgenoteerde ondernemingen van Euronext Amsterdam (voorheen neergelegd in bepaling 28h Fondsenreglement) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens wordt er een transparantieregime voor publicisten van beleggingsaanbevelingen, en een verplichting voor effecteninstellingen tot het melden van een redelijk vermoeden op handel met voorwetenschap of marktmanipulatie (de zgn. meldplicht) geïntroduceerd. Ten slotte zijn de bestaande bepalingen ten aanzien van handelen met gebruik voorwetenschap, de meldingsregeling voor “insiders” en het insiderreglement deels aangepast ten opzichte van de oude regelgeving.

Signalen uit de markt spelen een belangrijke rol in ons toezicht en wij hebben uw informatie dan ook doorgestuurd naar de afdeling Securities Market Surveillance (SMS). Naar aanleiding van meldingen van Euronext Amsterdam, tips van andere beleggers, berichtgeving uit de markt en eigen waarnemingen kan de AFM besluiten tot het instellen van een onderzoek. Indien de AFM, op grond van haar bevindingen, van mening is dat er sprake is van een vermoeden van marktmisbruik, doet zij hiervan aangifte bij het Openbaar Ministerie. Gelet op een mogelijke strafrechtelijke afdoening en het vertrouwelijk karakter van de aan ons verstrekte informatie over The Children’s Investment Fund (TCI) en ABN AMRO, kan de AFM geen uitspraken doen over de stand van zaken van de diverse onderzoeken en/of over het feit of door de AFM een onderzoek is ingesteld, zoals u waarschijnlijk wel weet.

Voor meer informatie en nuttige tips verwijzen wij u graag naar onze consumentenwebsite www.afm.nl of kunt u contact opnemen met de Toezichtslijn AFM, telefoon: 0900 – 540 0540 (EUR0,35 per gesprek). Tevens willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u hartelijk voor het doorsturen van uw informatie.

Met vriendelijke groet,

Miriam van Wijnen
Publieksvoorlichter
Consumer Information