Nieuwe tuchtklacht tegen accountant van Henry Keizer

Accountantskamer

Postbus 10067

8000 GB Zwolle

 

Bussum, 14 maart 2018

Betreft:   Tuchtklacht 2 tegen drs. M. de Kimpe RA

 

Geacht college,

 

Hierbij dien ik namens de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI een klacht in tegen doctorandus Marcel De Kimpe RA, werkzaam bij het accountantskantoor EY.

 

De klacht houdt in dat De Kimpe bewust onjuiste informatie aan de Accountantskamer heeft verschaft met het doel bij de eerste door SOBI tegen hem ingediende klacht vrijgesproken te worden.

 

Toelichting

Op 10 mei 2017 heeft SOBI een eerste tuchtklacht tegen De Kimpe ingediend. Die had betrekking op zijn medewerking aan benadeling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Per brief van 11 september 2017 zond ik aan uw College enkele pagina’s uit 3 waarderingsrapporten die waren opgemaakt om de verkoopprijs van de door de Vereniging aan Henry Keizer c.s. over te dragen onderneming te bepalen. Uit deze pagina’s bleek dat opdrachtgevers (bestuur van de vereniging en het management als kopers) van de waardeerders hadden geëist dat ze belangrijke activa niet in de waardering zouden betrekken, te weten de verzekeringsactiviteiten en de Duitse onroerend goedactiviteiten (Boenninghausen). Deze niet gewaardeerde onderdelen van de onderneming werden zodoende feitelijk op nihil gewaardeerd en zijn vervolgens in mei 2012 om niet aan de kopers (Henry Keizer c.s.) geleverd. Dat was een a twee weken voordat  betrokkene zijn accountantsverklaring bij de jaarrekeningen gaf.

 

Betrokkene heeft omstreeks 28 juli 2017 bij Uw college een verweerschrift tegen die klacht ingediend. In dat verweerschrift heeft betrokkene gesteld dat hij geen enkele rol had gespeeld bij het tot stand komen van deze benadeling.  Zijn verweerschrift (productie 1) vangt onder het kopje Inleiding aan met de volgende tekst:

 


‘In 2012 heeft bij de Facultatieve een management buy-out plaatsgevonden (“De Transactie”). Verweerder heeft daarbij geen rol gespeeld, maar heeft er wel op toegezien dat de transactie conform de wet – en regelgeving in de jaarrekeningen was verwerkt.’


Dit blijkt nu een aperte onwaarheid te zijn geweest.

Betrokkene laat zijn advocaat in diens pleidooi met betrekking tot de 3 waarderingsrapporten zeggen (in alinea 22):


‘Verweerder heeft bij het verstrekken van de opdracht, het maken van deze rapportages en het bespreken daarvan door de diverse actoren geen enkele rol gespeeld.’


Uit bijgaande vertrouwelijke notitie van het Bestuur aan de Ledenraad d.d. 14 november 2012 blijkt een geheel andere waarheid. Onder het kopje “Overname door het management” is in die notitie vermeld:


‘De Externe Accountant van de Vereniging en de Groep (Ernst & Young) heeft het gewenste en noodzakelijke advies uitgebracht en zal de gehele officiële procedure begeleiden bij de opstelling van de vereiste overeenkomsten.’


Vriendelijk verzoek ik Uw College betrokkene voor langere tijd te schorsen.

Hoogachtend,

 

Pieter Lakeman

Voorzitter SOBI

 

 

Bijlage:

Notitie van het Bestuur aan de Ledenraad d.d. 14 november 2012

1e tuchtklacht tegen De Kimpe

Verweerschrift van betrokkene

Pleitnota van betrokkene