Lakeman wint bij Hof procedure voor 28 leveranciers en onderaannemers

De Meern, 16 oktober 2014 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) is in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in een procedure tegen Dirk Jan Lucas, voormalig directeur van de in 1993 gefailleerde Haagse bouwonderneming Lucas Bouw B.V. SOBI trad op als gemachtigde van 28 leveranciers en onderaannemers. Het Hof veroordeelde Dirk Jan Lucas tot het betalen van de schade (nader op te maken bij staat) die gelijk is aan onbetaalde facturen die de 28 in de laatste acht maanden voor het faillissement van Lucas Bouw B.V indienden. Inclusief wettelijke rente gaat het om ruim € 5,5 miljoen. Het Hof bepaalde dat meteen tot uitvoering kan worden overgegaan, óók als een van de partijen in cassatie zou gaan. Met het arrest heeft het Hof 97% van de eisen van SOBI toegewezen.

In een arrest d.d. 14 oktober stelt het Gerechtshof Den Haag onder meer dat Dirk Jan Lucas al in 1992 had  moeten beseffen dat zijn bedrijf ‘een zinkend schip was en dat het drijvend houden ervan in toenemende mate plaatsvond voor risico van leveranciers en onderaannemers’.  En ook: ‘Het zonder waarschuwing doorgaan met het aangaan van verplichtingen en het afnemen van nog niet betaalde goederen en diensten is in de gegeven omstandigheden dermate laakbaar dat Lucas hiervan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Dit leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid van Lucas als bestuurder.’

De 28 gedupeerde bedrijven  wendden zich tot SOBI waar voorzitter Pieter Lakeman zich in de zaak vastbeet. In 2003 en 2006 deed SOBI schikkingsvoorstellen die neerkwamen op vergoeding van ruim de helft van de schade. Deze voorstellen werden echter afgewezen. Nadat een door het Gerechtshof benoemde onafhankelijke deskundige in 2011 een voor de cliënten van SOBI gunstig rapport aan het Hof uitbracht, legde SOBI beslag op aandelen en onroerend goed van Dirk Jan Lucas. Hoewel Lucas niet onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, meent SOBI dat door de beslaglegging het grootste deel van de schade toch verhaald kan worden.

SOBI kreeg eerder in de procedure van ABN AMRO – onder dreiging met een kort geding – financiële gegevens waaruit bleek dat Lucas Bouw al ruim voor het faillissement een tekort aan liquiditeiten had. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman deed het feitenonderzoek dat aan de succesvolle procedure ten grondslag lag. Mede op basis van de door Lakeman aangedragen feiten baseerde het Gerechtshof de veroordeling in belangrijke mate op de omstandigheid dat Dirk Jan Lucas zelfs nadat duidelijk was dat de liquiditeit blijvend tekort schoot doorging met ‘ondernemen’.

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman noemt het arrest van het Gerechtshof in Den Haag een belangrijke ontwikkeling in de rechtspraak: “Voor zover ik weet is nog nooit zo duidelijk en zo streng geoordeeld over een directeur die de zaak tegen beter weten in te lang liet doorzieken. Dit is een wezenlijke aanvulling op de jurisprudentie die SOBI eerder al in een zaak tegen een directeur (Theo Hurks) van een andere gefailleerde bouwonderneming  wist te bewerkstelligen. Destijds ging het om schade door het niet betalen van facturen die in de laatste drie maanden voor het faillissement waren ingediend. In de zaak Lucas heeft het Hof de tijdgrens opgerekt naar acht maanden hetgeen ik juridisch gezien van groot belang acht. En voor mijn opdrachtgevers een geweldig resultaat.”

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij SOBI-voorzitter Pieter Lakeman, telefoon 030-2040200 of lakeman@sobi.nl.

Lees hier het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 oktober 2014

Geef een antwoord