Lakeman vraagt rechter-commissaris in te grijpen bij DSB-curatoren

Stichting Hypotheekleed
Bachlaon 29
7604 EN Almelo
Rechtbank Amsterdam sector cÍvielrecht
De rechter-commíssaris in het faillissement van DSB Bank NV
De edelachtbare heer Mr. M.L.D. Akkaya
Postbus 84500
L080 BN Amsterdam
Betreft: Verzoek ex artikel 69 Faillissementswet
Almelo, 8 december 2011
Geachte heer Akkaya,
Op 13 julí hebben wij u bericht dat Hypotheekleed zich had teruggetrokken uit de besprekíngen met
curatoren over aan DSB klanten toe te kennen schadevergoedingen wegens zorgplichtschendingen.
Van de directe belangenbehartigers heeft Hypotheekleed de grootste aanhang, zoals onder meer
blijkt uit een door KPMG voor het NOS-journaal opgesteld rapport.
Nadat Hypotheekleed zich uit de onderhandelingen had teruggetrokken hebben curatoren met
andere partijen door onderhandeld. Op 19 september maakten curatoren en díe partijen gezamenlijk
bekend dat zij overeenstemmíng hadden bereikt over door curatoren toe te kennen financiële
compensatíes van door zorgplichtschendingen veroozaakte schades. Ook werd een website
geopend om voorlichting over de compensatieregeling te geven.
ln oktober startten curatoren met het per brief aanbieden van Índividuele compensatievoorstellen
aan de toen ca. 9000 bekende klagers, onder wie ook ruim 3400 betalende donateurs van
Hypotheekleed. ln die voorstellen hebben curatoren concrete compensatiebedragen voor de schade
door koopsompolissen aangeboden, met duidelijke uitleg en exacte specificaties van de compensatie
per koopsompolis. Met betrekking tot dit onderdeel van de compensatievoorstellen voldoen
curatoren volgens Hypotheekleed aan de zorgplicht die zij, ondanks het faillíssement van DSB Bank,
steeds
jegens klanten van de bank in acht moeten nemen.
Curatoren maken in de brieven ook melding van compensatie van andere schade elementen: schade
door overmatige kredietverlening en schade door verkoop van beleggingspolissen/kapitaalpolissen/spaarpolissen/woekerpolissen (hierna: beleggingspolissen). De presentatie hiervan voldoet
helaas niet aan minimale eisen. Er worden zelfs geen concrete compensatiebedragen genoemd.
Curatoren stellen dat de beleggingsschade
[impliciet]
is verdisconteerd in het percentage maximale
provisie op de koopsompolissen, hetgeen vrijwel geen enkele DSB klant kan begrijpen. De zorgplichtschendingen waaraan DSB Bank zich in het verleden heeft bezondigd bestonden evenzeer uit het
onvolledig informeren over de financiële gevolgen van voorgelegde contracten,
De tekst van de compensatiebrief luidt terzake als volgt:
o Je, ik ben van mening dat er sproke is von bovenmatige kredietverlening.De tekst daaronder luidt:
‘lndien u deze optie kiest, wordt u noderhond om oanvullende gegevens gevraagd. Deze dient u dan
binnen twee maonden no verzoek te verstrekken. Vult u niets in dan gaan wij ervon uit dot u von
menlng bent dat er in uw geval geen sprake is van bovenmatige kredietverlening. U kunt dan niet in
een loter stadium olsnog oongeven dot in uw gevol sprake wos von bovenmotige kredietverlening.’
Onder het kopje “Finale kwijting” wordt echter gesteld:
‘Met uw okkoord op deze regeling verleent u ook
finale kwijting voor wat betreft uw eventuele
aanspraok op compensatie voor kredietverlening, tenzij u hierboven heeÍt oongegeven dat u van
mening bent dat sproke is van bovenmatige kredietverlening. Wonneer uw aonspraok op
compensotie voor kredietverlening wordt afgewezen, herleeft de
finale kwijting, tenzij u de zook
voorlegt aon de Geschillencommissie en deze commissie u in het gelijk stelt.’
Op 9 november jl. zond ik een mailaan Mr. Kniippe waarin ik aangaf dat curatoren de facto aan de
DSB-klant vragen te beslissen op een onbekend voorstel. Ook verzocht ik aan te geven welke
concrete uÍtgangspunten curatoren toepassen b’rj de compensatie van overkrediteringschade.
ln antwoord daarop bericht Mr. Kniippe mij op 11 november jl. dat juist dit aspect van de regeling de
volle aandacht heeft van curatoren en voorts dat hij zal trachten mij op woensdag 16 november 201-7
nader te berichten. Hieruit volgt o.i. dat curatoren op L9 september geen overeenstemming hadden
bereikt over compensatie van schade door overmatige kredietverlening.
Curatoren vragen finale kwijting voor regelingen waarvan de concrete gevolgen voor de DSB-klanten
niet duidelijk zijn en zelfs voor curatoren nog niet eens bekend zijn. Hiermee schenden curatoren hun
zorgplicht zo mogelijk nog ernstiger dan de heer Scheringa indertijd deed. Curatoren doen duizenden
voorstellen die eenvoudig niet beoordeeld kunnen worden, zelfs niet door de meest deskundige
adviseurs, omdat essentiële gegevens, waaronder concrete schadebedragen voor twee van de drie
componenten, ontbreken. Hoewel deze schendingen van de zorgplicht allereerst de DSB-klanten in
hun kwaliteit van concurrent schuldeiser aangaan zijn deze o,i. voor alle concurrente schuldeisers
van belang omdat curatoren duizenden financiêle voorstellen doen waaryan zij ook zelf de reikwijdte
niet kennen. Hypotheekleed is ook zelf concurrent schuldeiser in het onderhavige faillissement.
ln zijn mailvan 11 november schrijft Mr. Kniippe verder dat de antwoordtermíjn door curatoren niet
als een fatale termijn wordt opgevat doch meer als een termijn van orde, tenminste voorlopig.
Op 1.7 november vervolgt Mr. KnUppe zíjn reactie met de volgende mail:
‘Wij zijn voornemens om in de brieven die over een week en daarna uitgoan, het volgende op
te nemen:
o JA, ik go akkoord met dit aanbod.
a tA, ik ga okkoord met dit aanbod, moor ben daarnaost von mening dat sprake is van
bovenmotige kredíetverlening en wil daarvoor dpdrt een beoordeling ddnvragen.
a NEE, ik wil een totooloanbod (dit aonbod oongevuld met een oonbod voor bovenmatig
verstrekt krediet) ontvangen, voordat ik aongeef of ik akkoord go met het oonbod tot
compensatie.
Deze informatie komt dan ook op de website, en geldt notuurlijk ook voor klanten die al
eerder een voorstel kregen.Bovendien zal er op de website informotie worden opgenomen over de werking en de criteria
van de compensatie vonwege bovenmatig verstrekt krediet.’
Vervolgens hebben curatoren een week daarna (op 23 november) vele honderden brieven met
compensatievoorstellen doen uitgaan waarin het voorgaande niet was opgenomen maar volgens
hetzelfde stramien waren opgesteld als de eerder verzonden compensatievoorstellen. Ondanks hun
toezegging zijn curatoren dus door blijven gaan met het verzenden van voorstellen waarvan de
gevolgen voor de DSB-klant volstrekt niet duidelijk zijn.
Voorzover ons bekend heeft geen enkele DSB klant een voorstel ontvangen waarín concrete
compensatiebedragen voor de schade door overmatige kredieWerlenÍng of beleggingsschade is
opgenomen. Hypotheekleed beschouwt deze voortgezette zorgplichtschending als buitengewoon
ernstig gezien het feit dat vele duízenden klanten van DSB de afgelopen jaren door onduidelijk en
onvolledig gepresenteerde voorstellen van DSB Bank in zware financiële problemen zijn geraakt.
Onjuiste voorlichting zijdens curatoren
Daarnaast neemt Hypotheekleed een tweede tekortkoming in het optreden van curatoren waar. Vele
DSB-klanten worden op hun werk namens curatoren gebeld met de mededeling dat het
compensatievoorstel binnen de door curatoren gestelde termijn van twee maanden voor akkoord
ondertekend en geretourneerd moet worden omdat men anders zijn compensatierechten verliest.
Dit laatste is, blijkens meerdere aankondigingen door curatoren dat ze een WCAM procedure gaan
starten, onjuist.
Ook krijgen DSB klanten schriftelijke herinneringen waarin beklemtoond wordt dat het compensatievoorstel vervalt indien men niet binnen 2 maanden akkoord gaat. Veel DSB-klanten, reeds jarenlang
murw gebeukt door de praktijken van Dirk Scheringa, willen in alle rust over een compleet en
duidelijk voorstel kunnen beslissen en dit wordt hen door curatoren onmogelijk gemaakt.
Te voorzien valt dat vele DSB-klanten, als gevolg van de ondeugdelijke communicatie van curatoren,
als gevolg van het niet nakomen van hun toezeggingen en als gevolg van de zorgplichtschendíngen
zijdens curatoren de voorstellen van curatoren niet of slechts met grote vertraging zullen kunnen
ondertekenen. Deze ontwíkkelingen zijn o.i. schadelijk voor DSB-klanten (ín hun hoedanígheid van
schuldeiser) en voor de snelheid en doelmatigheid waarmee de boedel afgewikkeld kan worden.
Naar aanleiding van op 25 november door Hypotheekleed op haar website geuite kritiek hebben
curatoren op 5 december per mail aan Hypotheekleed laten weten vragen van Hypotheekleed niet
meer inhoudelijk te zullen beantwoorden.
Hypotheekleed verzoekt u het volgende aan curatoren op te dragen:
Dat curatoren aan alle DSB klanten aan wie een compensatievoorstel is verzonden of zal
worden verzonden duidelijk en explicíet schríftelijk meedelen dat de DSB klant geen compensatierechten verliest wanneer hij/zij de voorgestelde antwoordtermijn van 2 maanden
overschrijdt, en ook aan curatoren op te dragen dit duidelijk op hun websíte te zetten.
Dat curatoren het (laten) bellen van DSB-klanten bij hun werkgevers staken.
Dat curatoren het rondzenden van financiële compensatievoorstellen zonder expliciete
financiële vergoedingen voor schade door overmatige kredietverlening en verkoop van
beleggingspolissen direct staken.
Dat curatoren aan alle DSB-klanten die reeds een voorstel hebben ontvangen, per brief
meedelen dat zij een hernieuwd voorstel zullen ontvangen waarín de in lid c bedoelde
gegevens zijn opgenomen.
a.
b.
c.
d
3e. Dat curatoren op hun website exact uíteen zetten op welke grondslagen de compensaties
voor schade door overmatige kredletverlening worden berekend, zodat een deskundige
advlseur deze kan beoordelen.
f. Dat curatoren redelijke verzoeken om informatie door Hypotheekleed zullen honoreren.
Het bestuur van Hypotheekleed is graag bereid deze brief en de daarin gestelde problematiek
desgewenst mondeling toe te lichten.
Hoogachtend,
pi.t.l ut”r.n
Voonitter Stichting Hypotheekleed
Afschrift van deze brief zend ik aan curatoren

Geef een antwoord