Hoger Beroep tegen Ernst & Young

Nieuwersluis, 11 maart 2003

De stichting SOBI is namens 212 benadeelde melkveehouders van Heino Krause in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Zutphen.

De melkveehouders hebben in 1991 bij de fusie van Heino Krause met Coberco € 30 mln schade geleden (inclusief wettelijke rente). Deze schade is veroorzaakt doordat een van Nederlands grootste melkcoöperaties, Coberco, een onjuiste fusiebalans had opgesteld die door Ernst & Young was goedgekeurd. Coberco had, onder het goedkeurend oog van Ernst & Young, in het geheim en ten onrechte een volwaardige debiteur voor enkele miljoenen Euro’s afgeboekt. Die debiteur had binnen veertien dagen na balansdatum zijn schuld aan Heino Krause echter geheel betaald. Door deze valse afboeking kon Coberco de onderneming van Heino Krause goedkoper overnemen. Coberco was een zeer grote klant van Ernst & Young. Ernst & Young was ook fusieadviseur van Heino Krause en had geadviseerd om met Coberco in zee te gaan.

De rechtbank Zutphen heeft de melkveehouders op 12 december 2002 niet ontvankelijk verklaard omdat Ernst & Young geen bijzondere zorgplicht jegens de leden van de coöperatie zou hebben.
De hoge Raad heeft eerder (in de zaak Chipshol Holding tegen PricewaterhousCoopers) vastgesteld dat een accountant niet door aandeelhouders aansprakelijk gesteld kan worden omdat een accountant geen zorgplicht heeft jegens aandeelhouders.

SOBI zal in hoger beroep proberen aan te tonen dat een accountant wel een zorgplicht heeft jegens leden van een coöperatie, en zeker wanneer die accountant adviseert op basis van de jaarrekening met een van zijn grootste klanten te fuseren.

Mocht dat niet lukken dan moet geconcludeerd worden dat accountants in Nederland helemaal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden door aandeelhouders en leden van een coöperatie.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI