DNB duwt verzekeraars de afgrond in

Volgens Pieter Lakeman duwt DNB de pensioenfondsen en verzekeraars de afgrond in. Hij is vol lof over Delta Lloyd dat eindelijk tegenwicht biedt tegen het ‘bijna misdadige beleggingsbeleid’ dat DNB de sector oplegt.

De afgelopen week werd de Nederlandsche Bank (DNB) veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna € 5.000.000 aan het Pensioenfonds voor de Verenigde Glasfabrieken. DNB had het fondsbestuur opgedragen een winstgevende beleggingsstrategie te vervangen door een beleggingsstrategie die door DNB was goedgekeurd. Het beleggingsdictaat van DNB had tot een schade van bijna € 10 miljoen geleid. Waarom had het fondsbestuur het beleggingsdictaat niet afgewezen en was zij haar eigen gang gegaan? Het antwoord is: dan had DNB het aftreden van de bestuurders geëist en het pensioenfonds een stevige boete opgelegd. Dan zouden de pensioengerechtigden nog veel meer schade hebben opgelopen.

Menigeen zwicht voor de morele en financiële terreur van DNB

Deze terreurdreiging hangt al enkele jaren boven de pensioen- en verzekeringswereld, om precies te zijn sinds het aftreden van Noud Wellink. De dreiging is nog versterkt sinds DNB in juli 2012 door wetswijziging voor schadeclaims is gevrijwaard (behalve bij opzet of grove schuld). Menigeen zwicht voor de morele en financiële terreur van DNB. Wanneer je laat merken dat je zelf wel beter weet wat efficiënt beleggen is (wat uiteraard regelmatig voorkomt) dan kun je alle toekomstige functies in de financiële wereld wel vergeten. Zelfdenkzaamheid wordt niet op prijs gesteld. Je moet wel heel stevig in je schoenen staan wil je aan die terreur weerstand kunnen bieden.

DNB heeft minder taken, maar meer werknemers
Waardoor is deze situatie gegroeid? Begin deze eeuw had DNB twee bevoegdheden: monetaire bevoegdheden (de wisselkoers van de gulden) en het toezicht op het bankwezen. Bij de invoering van de euro halveerde het takenpakket want de eerste bevoegdheid verdween. Omstreeks 2004 werd de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) overgenomen. Zoals ook in het echte bedrijfsleven vaak gebeurt, werd deze overname naar buiten toe als een fusie afgeschilderd.

Enkele weken geleden verdween ook de tweede bevoegdheid van DNB doordat het toezicht op het bankwezen naar de ECB verhuisde, met uitzondering van kleine non-systeembankjes. Hoewel DNB al haar oorspronkelijke bevoegdheden is kwijtgeraakt is het aantal werknemers aanmerkelijk gestegen. Zij imiteert nu op beperkte schaal het CBS en verlustigt zich met het toezicht op pensioenen en verzekeringen. Dat laatste gaat haar niet al te best af.

Deze beleggingsstrategie, waarover polishouders te zijner tijd nog steen en been zullen klagen, zou volgens DNb noodzakelijk zijn.

De mensen die oorspronkelijk namens de PVK het toezicht uitoefenden zijn grotendeels verdwenen en vervangen door bureaucraten of mensen met een bancaire bril. Dat heeft grote gevolgen voor de pensioen- en verzekeringssector maar bovendien voor pensioengerechtigden en polishouders. Pensioenfondsen en verzekeraars worden op grote schaal gedwongen om hun gelden in zeer langlopende, laagrentende obligaties te beleggen waarop vrijwel zeker in de toekomst enorme verliezen worden geleden (als alternatief wordt het kopen van dure renteswaps toegestaan). Deze beleggingsstrategie waarover pensioengerechtigden en polishouders te zijner tijd nog steen en been zullen klagen, zou volgens DNB noodzakelijk zijn om de toekomstige verplichtingen na te kunnen komen! Die misvatting berust op het misverstand dat de rente ten eeuwigen dage op hetzelfde niveau zal blijven als vandaag.

Onervaren bureaucraten van DNB
Lineaire extrapolatie is in de hersenpan van de homo sapiens ingebakken, maar de gemiddelde Nederlander is nog wel in staat om te zien dat de kans op een hogere rente groter is dan de kans op een lagere rente wanneer de rente dicht bij nul ligt. Voor de onervaren bureaucraten van DNB is het een brug te ver om tot dat inzicht te komen. De rendementen die aan pensioengerechtigden of polishouders toekomen zijn door het beleggingsdictaat van DNB ernstig aangetast.

Door haar bijna misdadige beleggingsstrategie op te dringen, benadeelt DNB vrijwel alle pensioengerechtigden en polishouders.

Allereerst doordat het directe beleggingsrendement, ontvangen rente, zeer laag is. Wanneer de rente ooit weer op niveaus terugkeert die de laatste 200 jaar in de westelijke wereld gebruikelijk was, dalen die gedwongen aangekochte obligaties met enorme kracht en worden miljardenverliezen geleden. Wiskundig is de rentevisie van DNB volstrekt onjuist, beleggingstechnisch is de visie extreem schadelijk en politiek staat het gelijk met het leegmelken van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van het bankwezen en de staat. Anders gezegd, door haar bijna misdadige beleggingsstrategie op te dringen op straffe van ontslag van bestuurders en de opleggen van grote boetes, benadeelt DNB vrijwel alle Nederlandse pensioengerechtigden en polishouders.

Kwade wil of domheid?
Voor domheid pleit een artikel uit Het Financieele Dagblad van 26 november van dit jaar waarin wordt uiteengezet dat DNB eist dat de Nederlandse levensverzekeraars een plan van aanpak aan DNB presenteren hoe ze het hoofd boven water denken te houden in een snel krimpende markt. De markt is inderdaad snel en stevig gekrompen. Wanneer je alleen in potentieel verliesgevende obligaties mag beleggen en je wilt ook nog eerlijk zijn tegenover je klanten, dan kun je geen polissen meer verkopen. Dat heeft DNB kennelijk nog niet begrepen. Door het dicteren van een inferieure beleggingsstrategie dreigt DNB met name de levensverzekeraars de afrond in te duwen. Die staan er immers al heel slecht voor zoals DNB zelf een paar weken geleden rapporteerde.

Waarom is DNB zo woedend op Delta Lloyd?
DNB wil dat de financieel directeur van Delta Lloyd, Emiel Roozen, het bos in wordt gestuurd en dat Delta Lloyd ruim € 20 miljoen boete betaalt. Waarom is DNB zo woedend op Delta Lloyd? Op 2 juli 2012 voerde de DNB een vaste rekenrente in voor verzekeringen met een looptijd van meer dan 20 jaar. Dat houdt in dat DNB zich een gewijzigd oordeel vormt over de financiële gezondheid van verzekeraars.

Op basis van dit gewijzigd inzicht bepaalt DNB hoeveel eigen vermogen de verzekeraars moeten aanhouden. In de acht dagen die aan 2 juli voorafgingen heeft Delta Lloyd kennelijk een aantal langlopende laagrentende, dus potentieel sterk verliesgevende obligaties verkocht omdat ze een stijging van de rente verwachtte. DNB had eerder bevolen, althans buitengewoon sterk geadviseerd, om die slechte beleggingen aan te kopen. Uit de verhalen blijkt dat Delta Lloyd dat met grote tegenzin heeft gedaan maar uiteindelijk de belangen van polishouders heeft laten prevaleren boven de ijdeltuiterijen van DNB en daarom alsnog een plukje slechte beleggingen heeft verkocht waarmee een verlies van € 21,6 miljoen werd voorkomen.

Dat DNB niet boos is op andere verzekeraars, maakt duidelijk dat die anderen aan de leiband van DNB hebben gelopen.

Door deskundiger te beleggen dan DNB, heeft Delta Lloyd € 21,6 miljoen voor haar polishouders verdiend. Dit is duidelijk het topje van een ijsberg. Dat DNB niet boos is op de andere verzekeraars maakt duidelijk dat die andere verzekeraars aan de leiband van DNB hebben gelopen en geen maatregelen durfden te nemen om de verliezen te beperken. Gezien het feit dat slechts één verzekeraar (met het marktaandeel van Delta Lloyd) door het dumpen van DNB-vuilnis binnen één week een verlies van € 21,6 miljoen kan voorkomen, moet aangenomen worden dat de andere levensverzekeraars door niet tijdig te dumpen in één week circa € 100 miljoen verlies hebben geleden. Daaruit volgt dat de eigenwijze bureaucraten van DNB in de loop der jaren honderden miljoenen euro’s, zo niet enkele miljarden euro’s, schade hebben toegebracht aan pensioengerechtigden en polishouders. DNB vindt het niet leuk dat ze door de grotere deskundigheid van Delta Lloyd in haar hemd is gezet en wil de bespaarde € 21,6 mln. nu als boete opleggen en alsnog van de verzekerden afpakken!

DNB als wraaklustige organisatie
Uit de berichten blijkt dat DNB al eerder kritiek had op de beleggingsstrategie van Delta Lloyd. Het lijkt er sterk op dat DNB uiteindelijk zijn ongelijk heeft moeten bekennen en uit wraak heeft geëist dat de financieel directeur zijn biezen zou moeten pakken. DNB is tot heden slechts in kleine kring bekend als de organisatie die op miljardenschaal aan pensioenfondsen en verzekeraars dictaten oplegt om potentieel sterk verliesgevende obligaties te kopen, bij voorkeur van staten uit de eurozone dus ook van Nederland. DNB profileert zich nu ook duidelijk als een uiterst wraakzuchtige organisatie.

Het argument van ongeschiktheid is een grote leugen
Officiële oorzaak van DNB woede DNB heeft het aftreden van Roozen formeel geëist op basis van een zogenaamd onderzoek naar de geschiktheid van Roozen. Hij zou niet geschikt zijn. In DNB jargon betekent dat: hij bevalt ons niet helemaal. Het argument van ongeschiktheid is een grote leugen van DNB. Roozen is in mei van dit jaar nog herbenoemd, zonder bezwaar van DNB. Voor kenners van DNB is dit een bekend patroon: wanneer iemand zich niet gedraagt conform de wensen van DNB moet hij weggaan. Als argument wordt dan maar de leugen verzonnen dat de onwelgevallige persoon niet capabel is.

Allereerst rijst de vraag of DNB voldoende knowhow in huis heeft om te kunnen beoordelen of Roozen capabel is. Ten tweede rijst de vraag of DNB geen valsheid in geschrifte gaat plegen om haar gekrenkte trots overeind te houden. Het is immers klip en klaar dat Roozen voor zijn functie meer geschikt is dan alle werknemers van De Nederlandsche Bank bij elkaar. Delta Lloyd heeft de zeldzame moed gehad om tegen de DNB-terreur in opstand te komen. Emiel Roozen heeft nog meer moed getoond. Hij laat zich niet chanteren maar blijft gewoon in functie en blijft de belangen van verzekerden dienen, hoewel hij persoonlijk groot gevaar loopt dat DNB zijn carrière kapot zal maken.

Delta Lloyd is na het Pensioenfonds voor de Verenigde Glasfabrieken de eerste die openlijk durft op te staan tegen de DNB terreur. Het moet toegejuicht worden dat ook Jean Frijns, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd, achter Roozen blijft staan. Aangenomen mag worden dat dit voor de complete Raad van Commissarissen geldt. Hulde!

Geef een antwoord