Commentaar SOBI op vonnis 7 juli 2004 in de zaak Leaseverlies/Dexia bank

SOBI en Pieter Lakeman zijn tevreden met het vonnis. De rechtbank heeft op de belangrijkste punten conform het standpunt van SOBI en Lakeman geoordeeld. Dit geldt zowel voor de ontvankelijkheid van Leaseverlies als voor de wijze waarop verder geprocedeerd moet worden.
Leaseverlies en de consumentenbond zijn ontvankelijk verklaard omdat zij `een rechtsvordering instellen ter bescherming van de belangen van effectenlease contractanten die zich benadeeld voelen door Dexia’. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze belangen voldoende gelijksoortig zijn om als collectief belang te gelden. Deze ruime interpretatie van het begrip collectief belang is gunstig voor rechtspersonen die voor groepen schuldeisers op willen treden. Bij de comparitie van partijen op 25 mei 2004 had SOBI ervoor gepleit Leaseverlies en de consumentenbond ontvankelijk te verklaren.

De rechtbank heeft slechts een concrete uitspraak gedaan over één advertentie en nog over geen enkele brochure. De rechtbank heeft geoordeeld dat Leaseverlies voor elk der 89 brochures apart moet bewijzen in welke opzichten deze misleidend zijn geweest. Ook deze beslissing van de rechtbank is conform het standpunt dat SOBI en Lakeman tijdens de comparitie van partijen van 25 mei naar voren hadden gebracht. SOBI is van oordeel dat Leaseverlies dit al direct had behoren te doen maar juicht niettemin toe dat de rechtbank Leaseverlies een tweede kans heeft gegeven. SOBI en Lakeman gaan er overigens vanuit dat de door hen in 1994/1995 goedgekeurde brochures ook door de rechter zullen worden goedgekeurd.

De rechtbank wijst de klachten van Leaseverlies en de consumentenbond over de toegepaste verkoopmethoden en onvoldoende onderzoek van de financiële situatie van de cliënten af. Dit element in het vonnis wordt door SOBI betreurd omdat zij van mening is dat sinds 2000 wel degelijk onzorgvuldige verkooppraktijken hebben plaatsgevonden, zij het dat deze praktijken voornamelijk door Aegon zijn gehanteerd en minder of niet door Dexia. Deze klachten behoeven volgens de rechtbank niet eens besproken te worden omdat ze buiten het juridisch kader vallen dat Leaseverlies naar voren heeft gebracht door een verklaring voor recht te eisen dat de reclame uitingen misleidend zijn geweest. Hieruit blijkt helaas dat Leaseverlies een juridische fout heeft gemaakt bij het opstellen van haar dagvaarding en conclusie van eis.

SOBI en Lakeman gaan niet in hoger beroep. Zij roepen Leaseverlies en Dexia Bank op om eveneens niet in hoger beroep te gaan, omdat het in ieders belang is dat in deze zaak snel wordt voort geprocedeerd.