Brief aan Rabo Bank – Stuiting rechtsvorderingen wegens dwaling

Stichting Swapschade
Zandweg 69 D
3454 JW De Meern
Tel: 030-6622337

AANTEKENEN
Rabobank Nederland N.V.

Raad van Bestuur
Croeselaan 18
3521 CB UTRECHT

De Meern, 5 februari 2016

Betreft:   Stuiting rechtsvorderingen wegens dwaling/zorgplichtschending en het aanzetten daartoe

Mijne heren,

Hierbij stuit Stichting Swapschade, een zogenaamde 3:305a Stichting die kort gezegd de belangen behartigt van (rechts-)personen, waaronder MKB-ondernemingen [hierna: klanten], die een of meer financiële derivaten hebben gekocht van Uw bank en/of van uw rechtsvoorgangers, de verjaring van alle rechtsvorderingen en aanspraken in de ruimste zin des woords die samenhangen met, of voortvloeien uit, de rol die uw bank heeft gespeeld bij de verkoop van renteswapcontracten en andere rentederivaatcontracten.

Het gaat onder meer, maar niet noodzakelijkerwijs alleen, om rechtsvorderingen en aanspraken die zijn gebaseerd op dwaling en/of het schenden van de zorgplicht van uw bank jegens bedoelde klanten waaronder het geven van misleidende en onjuiste informatie, het verzwijgen van risico’s die de door uw bank verkochte rentederivaten met zich kunnen brengen en om het verzwijgen van betere mogelijkheden om zich in te dekken tegen het risico van stijgende rentes, waaronder het afsluiten van rentecapcontracten.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat hierbij mede een rol kan spelen dat uw bank bij de verkoop van renteswaps niet duidelijk gewezen heeft op de risico’s op het ontstaan van de volgende schades:

  1. renteschades door dat de klant bij het afsluiten van renteswapcontracten niet zou kunnen profiteren van rentedalingen, al dan niet in verhouding tot de mogelijkheden die een rentecapcontract zou hebben geboden.
  2. schades die het directe of indirecte gevolg kunnen zijn van de hiervoor beschreven handelingen. Daaronder vallen ook directe en indirecte kosten waarmee klanten geconfronteerd worden wanneer zij onder bijzonder beheer gebracht zijn;
  3. schades die veroorzaakt kunnen worden als gevolg van het door uw bank opeisen van negatieve waardes van swapcontracten wanneer de onderliggende lening geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt afgelost;
  4. schades die veroorzaakt kunnen worden doordat uw bank renteopslagen aan haar klanten heeft opgelegd wegens onder meer uw eigen liquiditeitsproblemen en uw problemen om gelden uit de markt aan te trekken;
  5. schades die door overhedge veroorzaakt zijn.

Namens Stichting Swapschade stel ik uw bank hierbij ook aansprakelijk voor deze en alle overige in direct of indirect verband met renteswapovereenkomsten geleden en te leiden schades en buitengerechtelijke kosten.

Daarnaast stel ik Uw bank namens de Stichting Swapschade aansprakelijk voor alle schade die uw klanten lijden en/of nog zullen lijden als gevolg van de sinds januari 2015 door Uw bank aan bedoelde klanten verschafte onjuiste en misleidende informatie en onware gespreksverslagen, die voor bedoelde klanten – wanneer zij rechtzetting van uw misleidende informatie achterwege zouden laten – het risico met zich brengen dat Uw bank in een eventueel later stadium voor de rechter zou kunnen stellen dat die klanten zich hebben neergelegd bij de hen door uw bank in de mond gelegde standpunten.

Stichting Swapschade is voornemens ook de schade die uw bank als gevolg van de hierboven beschreven zorgplichtschendingen heeft veroorzaakt zoveel als mogelijk op uw bank te (laten) verhalen.

Stichting Swapschade tracht echter in der minne tot een regeling met uw bank te komen en nodigt uw bank daarom uit met haar in overleg te treden en verzoekt uw bank deze uitnodiging zo spoedig mogelijk schriftelijk te aanvaarden.

U dient deze brief ook te beschouwen als stuiting van de verjaring van alle hiervoor aangeduide rechtsvorderingen op Uw bank als bedoeld in artikel 3:317 BW. Uw bank dient haar eventuele bewijsmiddelen goed te bewaren.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman
Voorzitter Stichting Swapschade

Download brief Pieter Lakeman Stichting Swapschade aan Rabobank 5 februari 2016