Brief aan Raad van Commissarissen DNB

Brief aan Raad van Commissarissen DNB

06 jul 2010 –

Stichting Hypotheekleed

Soestdijkseweg Zuid 259

3721 AE Bilthoven

Raad van Commissarissen DNB

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Bilthoven, 5 juli 2010

Dames en heren,

Het bestuur van de stichting Hypotheekleed dringt er bij U op aan de president-directeur van DNB, de heer Nout Wellink, te verzoeken binnen een maand ontslag te nemen.

Ter ondersteuning van dit verzoek brengen wij onderstaande lijst van onder het presidiaat  van de heer Wellink door DNB verrichte tekortkomingen onder uw aandacht.

Door zijn jarenlang systematisch gebrek aan krachtdadig optreden heeft de heer Wellink ons inziens reeds onherstelbare reputatieschade aan het Nederlandse financiële stelsel toegebracht. Wanneer uw Raad met zijn aanblijven zou instemmen, hetgeen het geval zou zijn wanneer u ons verzoek zou verwerpen, zou uw Raad deze schade nog groter maken. Hypotheekleed vreest dat Nederland bij het aanblijven van de heer Wellink een financiële pariastaat wordt.

De heer Wellink is als president-directeur van DNB actief bij de volgende tekortkomingen betrokken geweest:

1.       In 2005 heeft DNB goedgevonden dat Van der Hoop Bankiers nieuwe spaarders aantrok terwijl deze bank eerder,  onder leiding van DNB,  vrijwel al haar activa aan derden in zekerheid had gegeven. DNB heeft een onterechte schijn van kredietwaardigheid van Van der Hoop bankiers hooggehouden en zodoende onrechtmatig gehandeld jegens spaarders bij van der Hoop bankiers. Hypotheekleed waardeert het overigens dat DNB achteraf miljoenen euro’s financiële genoegdoening aan spaarders bij Van der Hoop Bankiers heeft verschaft.

2.       In 2008/2009 heeft DNB vele  Nederlandse spaarders ernstig gedupeerd door te tolereren dat Icesafe haar bankbedrijf in Nederland bleef uitoefenen terwijl de heer Wellink wist dat die bank niet aan de voorwaarden voldeed.

3.       In 2005 heeft DNB een bankvergunning aan DSB afgegeven terwijl de afdeling van DNB die daarover ging negatief geadviseerd had en DSB niet aan de geldende voorwaarden voldeed. Speciaal op dit punt vragen wij uw Raad kritisch naar het optreden van de heer Wellink te kijken. Hypotheekleed vermoedt dat nooit aan Uw raad is meegedeeld dat de heer Wellink het deskundige interne advies heeft gepasseerd. Indien uw Raad wel is geïnformeerd over het door de heer Wellink negeren van het interne advies om geen bankvergunning aan DSB Bank te verstrekken vernemen wij dat graag.

4.       Onder het presidiaat van Wellink heeft DNB in 2006 t/m 2009 verzuimd maatregelen te nemen tegen het kwalitatief onvoldoende en moreel onaanvaardbare gedrag van de DSB bestuurderen, onder meer door publieksmisleiding met koopsompolissen.

5.       DNB heeft geaccepteerd dat DSB  in haar jaarrekeningen 2007 en 2008 het eigen vermogen en het resultaat aanzienlijk te hoog heeft weergegeven waarmee spaarders ten onrechte zijn verlokt  tot het plaatsen van niet gegarandeerde en achtergestelde leningen bij DSB. Als gevolg hiervan hebben spaarders grote verliezen geleden. Hypotheekleed is overigens van mening dat spaarders die schade op DNB en Ernst & Young kunnen verhalen.

6.       DNB heeft geaccepteerd dat DSB sinds 2007 structureel onvoldoende voorzieningen voor dubieuze debiteuren heeft gevormd en met het publiceren van misleidende jaarrekeningen de reputatie van de Nederlandse financiële wereld heeft aangetast.

7.       De heer Wellink heeft begin oktober 2009 persoonlijk aangedrongen op strafvervolging van bestuursleden van Hypotheekleed. Voor zover bekend heeft een president van een centrale bank nooit eerder openlijk aangedrongen op strafvervolging van iemand die spaarders heeft gewaarschuwd. Hypotheekleed beschouwt deze actie als hoogst ongepast, zeker nu gebleken is dat van strafbaarheid geen sprake is.

8.       DNB heeft door haar nalatigheid bij DSB de Nederlandse commerciële banken, via het Deposito Garantiestelsel, een miljardenschade bezorgd en zodoende ook haar aanzien bij het bankwezen ernstig ondermijnd.

Voorts zou Hypotheekleed graag opheldering hebben over de op 5 oktober 2009 door DNB toegepaste extra afwaardering met € 875.000.000 van de in speciale vehikels afgezonderde (gesecuritiseerde) debiteurenportefeuille die DSB door middel van obligaties eerder voor haar financiering aan de Europese Centrale Bank in onderpand had gegeven.

Op 5 oktober 2009 heeft DNB de betreffende debiteurenportefeuille afgewaardeerd van € 1.875 miljoen naar precies € 1.000 miljoen terwijl reeds eerder een normale “haircut” van 100 á 200 miljoen had plaats gevonden. Wanneer de extra afwaardering is toegepast omdat claims van DSB-klanten naar de speciale vehikels van DSB doorgeleid kunnen worden, zoals uit het toentertijd door DNB ingenomen standpunt volgt, zijn de kopers van obligaties van die vehikels (vooral Nederlandse pensioenfondsen) jarenlang verkeerd voorgelicht omdat naar de buitenwereld toe altijd is gecommuniceerd dat deze vehikels een volstrekt veilige debiteurenportefeuille hadden. Met die alsdan onjuist gebleken informatie heeft ook DNB ingestemd. Met deze afwaardering van € 875.000.000 valt niet te rijmen dat DNB op 17 oktober 2009 van mening was dat de schadeclaims van DSB klanten niet meer dan € 250 miljoen zouden bedragen (rapport Scheltema pagina 105).

Wanneer claims van DSB klanten daarentegen niet naar de speciale vehikels doorgeleid zouden kunnen worden, zou de extra afwaardering van € 875.000.000 op 5 oktober op pure willekeur  zijn gebaseerd.

In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,

voorzitter Hypotheekleed

Geef een antwoord