Brief aan Minister Dijsselbloem – waarschuwing ABN-AMRO prospectus

De Minister van Financiën

De Heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam, 17 november 2015

Betreft: Verkoop aandelen ABN AMRO namens de Staat der Nederlanden

Geachte heer Dijsselbloem,

U heeft besloten aandelen ABN AMRO via de effectenbeurs te verkopen. Zoals gebruikelijk is er een prospectus samengesteld. Dat document moet informatie bevatten op basis waarvan kandidaat-kopers een juist beeld van de onderneming kunnen krijgen en een gefundeerde en verantwoorde koopbeslissing kunnen nemen.

De Stichting Renteswapschadeclaim en de Stichting Swapschade willen u er op wijzen dat het onderhavige prospectus essentiële tekortkomingen vertoont. Enerzijds wordt aan het risico van kleine claims ruime aandacht gegeven waarbij ook getallen worden genoemd. Anderzijds is in het prospectus onvoldoende aandacht besteed aan het grootste risico dat de rentabiliteit en de reputatie van de bank bedreigt, te weten schadeclaims wegens de verkoop van rentederivaten. Daarbij is geen indicatie gegeven omtrent de grootte van het risico. De ABN AMRO heeft de laatste 10 jaar circa € 4 miljard verdiend met de verkoop van renteswapcontracten aan het midden- en kleinbedrijf. In dezelfde periode heeft de bank € 1,5 miljard verdiend aan niet toegestane renteopslagen. Deze opslagen zijn door meerdere rechtbanken als ontoelaatbaar en onrechtmatig gekwalificeerd. In die gevallen werd de bank veroordeeld de opslagen terug te betalen.

Ook heeft de bank klanten talloze malen laten betalen voor het dekken van niet bestaande renterisico’s (overhedge). Daarnaast werden klanten gedwongen negatieve waarden van swapcontracten te betalen wanneer een lening vervroegd werd afgelost. Ook tegen deze praktijk zijn meerdere rechterlijke vonnissen uitgesproken.

Inmiddels zwelt de stroom succesvol tegen de ABN AMRO ingediende schadeclaims bijna wekelijks aan. Ook het risico van collectieve massaclaims, waarbij het om miljarden euro’s kan gaan, wordt voortdurend groter.

Daarnaast is in het prospectus geen aandacht besteed aan het feit dat de resultaten van de ABN AMRO met ingang van 2017 negatief beïnvloed worden doordat vanaf dat jaar veel voor de bank lucratieve swapcontracten aflopen. Daardoor zal het resultaat met zo’n € 200 miljoen per jaar negatief beïnvloed worden.

Wanneer de tekortkomingen in het prospectus in de loop van 2016 of 2017 zichtbaar worden kan de Staat der Nederlanden als verkoper van de aandelen aansprakelijk gesteld worden. Dat risico is onlangs groter geworden doordat volgens de president-directeur Gerrit Zalm sprake is van grote belangstelling van Amerikaanse zijde.

Het leek ons gepast u voor deze risico’s te waarschuwen. Ondergetekenden willen erop wijzen dat het prospectus weliswaar is goedgekeurd door KPMG maar dat aan die handtekening niet te veel waarde kan worden toegekend. Dat adviesbureau is betrokken bij meerdere criminele activiteiten.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,                                           Pieter Lijesen,
voorzitter Swapschade                                 voorzitter Renteswapschadeclaim