Brief aan de raad van tucht: SOBI wil Deloitte dwingen bij Raad van Tucht te verschijnen

20 nov 2006

Aan de Raad van Tucht voor Registeraccountants en
Accountants-Administratieconsulenten te ’s-Gravenhage

Nieuwersluis, 20 november 2006

Betreft: SOBI / drs. L.J. van den Dries RA

Geachte heer Van Ginkel,

Precies een week voordat de oorspronkelijk op 26 juni 2006 vastgestelde zitting zou plaatsvinden liet betrokkene uw Raad weten dat het medisch niet verantwoord was op die zitting te verschijnen. Dat heeft geleid tot vijf maanden uitstel van de zitting tot 27 november aanstaande. Zijn advocaat Mr. Beckman schreef op 20 juni 2006 aan uw Raad dat Van den Dries onderworpen was aan ‘verdergaand medisch onderzoek’ en dat hij uw Raad daarover zou berichten zodra nadere informatie door hem was gekregen.
SOBI heeft sedertdien over de ziekte van Van den Dries niet meer van uw Raad vernomen. Kennelijk heeft het ‘verdergaand medisch onderzoek’ bij Van den Dries niet geleid tot conclusies die in de ogen van zijn raadslieden het melden waard waren.

Uw Raad schreef op 20 juni aan SOBI dat, mocht Van den Dries op de nieuw te bepalen zittingsdag onverhoopt nog steeds medisch gezien niet in staat zijn de zitting bij te wonen, de zitting toch zou doorgaan, eventueel buiten aanwezigheid van Van den Dries.

SOBI hecht sterk aan de persoonlijke aanwezigheid van Van den Dries omdat Van den Dries als geen ander uw Raad kan informeren op welke wijze hij zijn controlewerkzaamheden heeft verricht en hoe hij is gekomen tot goedkeuring van de jaarrekeningen Ahold. Van den Dries is de enige die uit de eerste hand kan meedelen hoe de gang van zaken was, terwijl zijn raadslieden dat slechts uit de tweede of derde hand kunnen doen.
In het belang van optimale waarheidsvinding dringt SOBI er bij uw Raad op aan om gebruik te maken van de bevoegdheid die de wet u toekent om van den Dries, wanneer hij zich nogmaals ziek zou (laten) melden, te dwingen ter zitting te verschijnen.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI

Geef een antwoord