Brief aan Bestuur Euronext N.V. en Bestuur Stichting AFM

Bestuur Euronext N.V.
Bestuur Stichting AFM

De Meern, 23 juni 2016

Betreft: Verzoek  beursnotering van CS Scheringa te voorkomen

Dames en heren,

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft kennis genomen van het voornemen van Dirk Scheringa om financieringsactiviteiten in een beursvehikel onder te brengen en met behulp van dat vehikel gelden aan te trekken om zijn “factoringonderneming” te laten groeien.

Wij verzoeken u dringend te voorkomen dat Scheringa zijn onderneming , al dan niet via een reverse take over, naar de beurs brengt. Dit dringende verzoek is op de volgende feiten en omstandigheden gebaseerd.

Onvoldoende ethiek  als bankier

Dirk Scheringa was een aantal jaren directeur grootaandeelhouder van DSB, voluit Dirk Scheringa Bank genaamd. Na een geslaagde bankrun van ondergetekende is DSB in oktober 2009 failliet gegaan. Uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren bleek dat het eigen vermogen op het moment van faillissement al ca. € 200.000.000 negatief was. Dat was een bevestiging van de kennis waarover de Stichting Hypotheekleed reeds beschikte toen besloten werd de bankrun te organiseren. Bij deze negatieve waarde van € 200.000.000 was nog geen rekening gehouden met € 300.000.000 aan schadeclaims die curatoren later aan de klanten van DSB hebben uitbetaald. Hierbij moet opgemerkt worden dat curatoren op correcte wijze schadeclaims hebben uitgekeerd en zeker niet met schadevergoedingen gesmeten hebben. Twee dagen vóór dat de bankrun werd georganiseerd had Dirk Scheringa slechts een armzalige schadevergoeding van in totaal € 27.000.000 aangeboden.

De bedrijfsvoering door Scheringa kon de ethische toets der kritiek niet doorstaan. De bank zocht voornamelijk hypotheekklanten die elders lopende hypotheken tegen aanzienlijk hogere bedragen bij DSB wilden oversluiten. Zij werden veelal door Scheringa zwaar over gecrediteerd waarbij in de bedrijfstak overeengekomen budgettaire limieten werden overschreden. De klanten werden bovendien gedwongen levensverzekeringen af te sluiten waarbij alle premies voor de komende 20 jaar in één bedrag upfront betaald moesten worden. Scheringa kocht deze polissen van SNS Reaal en verkocht ze aan de klant voor het vijf- of tienvoudige van de inkoopprijs. Hij maakte daardoor onwaarschijnlijke marges van 80-90%. Die werden ook in belangrijke mate direct als resultaat in de jaarrekening verantwoord. Uiteraard werd dit goedgekeurd door de controlerende accountant (in dit geval toevallig Ernst & Young). Deze verzekeringspolissen hadden bovendien een sterk aflopende uitkering en wanneer je na 15 jaar overleed kregen  je erfgenamen nog maar een schimmetje uitgekeerd.

Door het bedrijfsmodel  en de ethiek van Scheringa zijn duizenden gezinnen in het ongeluk gestort. Een man met dergelijke ethiek hoort volgens SOBI niet thuis op de Amsterdamse effectenbeurs.

Andere onjuiste mededelingen van Scheringa

Ook verder zijn de mededelingen van Scheringa niet altijd betrouwbaar. Zo heeft hij op 2 februari 2012 in het televisieprogramma Pauw & Witteman verklaard dat hij een schadeclaim tegen de Nederlandse Bank zou gaan indienen. Daar is echter niets meer van vernomen. Dit interview, en kennelijk ook deze mededeling, werd gegeven om zijn onderneming DS factoring te lanceren. Ook dit interview moet gezien worden als zeer geschikt om het publiek op het verkeerde been te zetten.

Huidige status CS factoring

Met betrekking tot de “onderneming” van Scheringa moet geconstateerd worden dat er in feite nauwelijks een onderneming bestaat.

CS-factoring B.V. , de onderneming waarom het zou gaan, is op 9 januari 2012, een week na het Tv-interview  opgericht en bestaat dus nog geen vijf jaar, de minimumperiode om beursnotering aan te kunnen vragen. De onderneming beschikt nauwelijks over eigen vermogen. Het eigen vermogen volgens de balans 2015 bedroeg minder dan € 900.000 en bestond bovendien voor de helft uit goodwill. Het totaal aan ingehouden winsten was eind 2015 € 200.000 negatief.

In 2014 is een winst van € 74.000 verantwoord en in 2015 een winst van € 180.000. Dit zijn geen getallen die notering aan de Amsterdamse effectenbeurs rechtvaardigen.

Toekomstperspectief CS factoring

De onderneming heeft geen toekomstperspectief. Hoewel factoring, het financieren  van debiteurenportefeuilles van andere ondernemingen, economisch gezien een financieringsactiviteit is waarvoor een vergunning van DNB logisch zou zijn is voor de uitoefening van het factoring bedrijf als gevolg van een gat in de wet geen toestemming van DNB nodig.

Hoewel DNB in andere zaken regelmatig en met succes op zeer snelle wetswijzigingen heeft aangedrongen heeft DNB na de claimdreiging door Scheringa in het onderhavige geval kennelijk nog niet op wetswijziging aangedrongen.

Wanneer de onderneming van Scheringa onverhoopt zou groeien, groeit echter ook het risico dat sommige betrokken partijen financieel benadeeld worden. Te verwachten valt dat DNB dan alsnog op wetswijziging zal aandringen en CS factoring gedwongen wordt haar activiteiten te staken.

Pieter Lakeman,

Voorzitter SOBI