Bevel aan het Openbaar Ministerie


14 jan 2009

Per elektronische post

Gerechtshof Amsterdam

Strafkamer

Griffier de Weledelgestrenge heer Mr. A.A.M. van Gorp

Postbus 1312

1000 BH Amsterdam

Parketnummers:        23-002815-06      23-002816-06        23-002828-06        23-003421-06

Nieuwersluis, 13 januari 2009

Weledelgestrenge heer,

Namens de door SOBI vertegenwoordigde benadeelde partij wend ik me met het hierna geformuleerde verzoek tot Uw Hof.

Op 27 oktober 2008 vroeg SOBI Uw Hof inzage in 13 emails waarvan SOBI toen veronderstelde dat die in het strafdossier aanwezig waren. Nadat u mij in de gelegenheid had gesteld het gehele strafdossier nogmaals te bestuderen bleek mij dat bedoelde emails niet in het strafdossier aanwezig waren. Het betrof 13 emails die de heer Marco van de Vegte van Deloitte Nederland had verzonden aan Ahold administrateur Bert Verhelst. Marco van de Vegte was een van de belangrijkste medewerkers van Deloitte Nederland met betrekking tot controle van de jaarrekeningen van Ahold. Bert Verhelst was de man die hiërarchisch onder verdachte Meurs grote bemoeienis had met het opstellen van de jaarrekeningen van Ahold.

Het bestaan van bedoelde emails blijkt uit de DVD die benadeelde partijen desgevraagd van de griffier ontvangen hebben.

In die DVD waren met betrekking tot meerdere personen overzichten van hun e-mail verkeer opgenomen. Enkele emails uit deze overzichten zijn door het OM aan het strafdossier toegevoegd.

SOBI heeft bezwaar tegen het feit dat het OM de 13 bedoelde emails niet aan strafdossier heeft toegevoegd. SOBI heeft deze 13 emails geselecteerd uit het bestand van duizenden emails dat door Bert Verhelst in de door het Openbaar Ministerie onderzochte periode is ontvangen. Het zoekcriterium van SOBI was dat het onderwerp niet was ingevuld (hetgeen extreem zeldzaam voortkwam en door SOBI als een verdachte omstandigheid wordt beschouwd) of dat de e-mail betrekking had op de een of andere vorm van sideletters.

SOBI vermoedt dat uit minstens enkele van de 13 bedoelde emails afgeleid kan worden dat Deloitte op de hoogte was, dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de eerste serie sideletters niet de volle waarheid weergegeven hebben. Wanneer dat vermoeden juist zou zijn, zou dat betekenen dat Deloitte niet is misleid en dus ook niet is opgelicht.

Een eventuele veroordeling in hoger beroep van een of meer verdachten wegens oplichting van de accountant zou schadelijk zijn voor de slachtoffers van door verdachten gepleegde (andere) misdrijven. Aandeelhouders die hun schade willen verhalen op Deloitte zullen na zo’n veroordeling in een civiele procedure ongetwijfeld te horen krijgen dat Deloitte geen blaam treft voor de onjuiste jaarrekeningen want dat Deloitte zelf is opgelicht.

SOBI beseft dat het normaal gesproken op de weg van de verdachten zou liggen om het hierna te formuleren verzoek aan Uw Hof te doen. Door bijzondere omstandigheden kan dat in het onderhavige geval niet verwacht worden. Direct na 24 februari 2003 hebben de bankiers van Ahold als eis voor voortzetting van hun krediet (in feite voor het in leven houden van Ahold) als eis gesteld dat zij door Deloitte goedgekeurde jaarrekeningen van enkele deelnemingen zouden ontvangen. Daarmee werd Deloitte de absolute macht binnen Ahold in handen gegeven. SOBI is er van overtuigd dat Deloitte die macht heeft gebruikt om met Ahold overeen te komen dat Deloitte niet zou worden aangepakt.

Op haar beurt had Ahold bijna absolute macht over het financiële voortbestaan van de verdachten want die zouden in een door Ahold aan te spannen civiele procedure financieel kaal geknipt kunnen worden. SOBI is er ook van overtuigd dat Ahold, mede als uitvloeisel van haar overeenkomst met Deloitte, als tegenprestatie voor het niet civielrechtelijk dagvaarden voor de gehele door verdachten aan Ahold toegebrachte schade, van verdachten heeft geëist dat zij zich bij de verdediging in hun strafzaak niet tegen Deloitte zouden afzetten. Dat is volgens SOBI de enige mogelijke, althans de meest waarschijnlijke, verklaring voor het feit dat verdachten vrijwel geen argument naar voren brengen voor de stelling dat Deloitte niet door hen bedrogen en wist of had moeten beseffen dat de eerste serie sideletters niet de volle waarheid omvatten.

Niet alleen Ahold en de vier verdachten maar ook het OM pakt Deloitte met fluwelen handschoenen aan. Het Openbaar Ministerie is er volgens SOBI door de politiek toe gedwongen Deloitte niet te vervolgen. Volgens SOBI past het in die opgedrongen strategie de emails die voor Deloitte belastend zouden kunnen zijn niet aan het strafdossier toe te voegen.

Hoewel het SOBI in de eerste plaats om Deloitte gaat is SOBI van mening dat het OM in elk strafproces ook stukken in het strafdossier moet inbrengen die ontlastend voor verdachten zijn.

Om de hiervoor genoemde redenen verzoekt SOBI uw Hof, namens de door haar vertegenwoordigde benadeelde partij, het Openbaar Ministerie te bevelen de 13 hieronder bedoelde emails alsnog aan het procesdossier toe te voegen.

Het gaat om de volgende 13 emails:

email van 27 augustus 2001 met onderwerp          draft comfort letter

e-mail van 30 augustus 2001 met onderwerp         Re: comfort letter

e-mail van 31 augustus 2001 met onderwerp         Project produce: comfort 1

e-mail van 14 november 2001                               geen aanduiding

twee e-mails van 23 november 2001                      geen aanduiding

e-mail van 8 maart 2002 met onderwerp                Worksheet in engagements zoals afgesproken

e-mail van 19 maart 2002                                    Worksheet in engagements zoals afgesproken

e-mail van 12 april 2002                                       geen aanduiding

e-mail van 15 april 2002                                       geen aanduiding

e-mail van 17 april 2002                                       geen aanduiding

e-mail van 3 juli 2002 met onderwerp                    Re: comfort letter Disco

e-mail van 9 januari 2003                                     engagement letter

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,

Voorzitter SOBI

Geef een antwoord