Ahold voldoet aan ultimatum SOBI

Hedenochtend om 08:53 uur heeft Ahold per fax aan SOBI medegedeeld wanneer de Raad van Commissarissen voor het eerst op de hoogte raakte van tekortkomingen in de administratie van U.S. Foodservice. SOBI had hier herhaaldelijk om gevraagd en een kort geding aangekondigd wanneer de vraag niet heden om 10:00 uur beantwoord zou worden.
Ahold heeft aan SOBI als datum opgegeven 4 september 2000. Op die datum kwam in de financiële commissie (Audit Committee) van de Raad van Commissarissen voor het eerst ‘de noodzaak tot aanscherping van de interne controle bij US Foodservice ten aanzien van promotionele kortingen’ aan de orde, schreef Ahold hedenochtend. Hierdoor staat volgens SOBI vast dat al in de jaarrekening over 2000 een voorbehoud opgenomen had moeten worden met betrekking tot de betrouwbaarheid van de boekhouding/administratie van US Foodservice. Door dit voorbehoud achterwege te laten zijn beleggers die ná het verschijnen van de jaarrekening 2000 aandelen Ahold hebben gekocht misleid doordat de jaarrekeningen 2000 en 2001 een té betrouwbare indruk van de resultaten gaven. Ahold deelt – blijkens haar fax van hedenochtend – de mening niet dat de boekhouding van US Foodservice niet geheel aan de eisen voldeed.
Volgens schatting van SOBI hebben alleen reeds Amerikaanse aandeelhouders hierdoor een schade van 6,5 miljard Euro geleden. Aangezien Amerikaanse class action-advocaten ook voor niet-Amerikaanse aandeelhouders optreden is de totale schade voor alle aandeelhouders ca. 30 miljard Euro. Omdat Ahold niet in staat is dat bedrag te betalen neemt SOBI aan dat de onderhavige class actions op enig moment in der minne geschikt zullen worden voor een zodanig bedrag dat Ahold nog blijft voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lakeman Voorzitter SOBI

Nieuwersluis, 8 december 2003