ABD Topconsult nodigt Lakeman uit voor gesprek over evaluatie renteswaps

Het adviesorgaan van ervaren topambtenaren binnen de rijksoverheid, ABDTOPConsult, heeft Pieter Lakeman uitgenodigd voor een gesprek over de wijze waarop de Nederlandse regering in 2015/2016 heeft getracht de renteswapproblematiek voor het MKB op te lossen en wat het resultaat van de pogingen is geweest. Minister Hoekstra laat het onderzoek mede verrichten om van eventuele fouten te leren opdat die lessen in de toekomst eventueel bij vergelijkbare problemen toegepast kunnen worden.

Op 1 juni jongstleden schreef de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, aan de Tweede Kamer dat hij aan de ABD TOPConsult opdracht had gegeven het afwikkelingsproces rentederivaten te evalueren.

Het initiatief van minister Hoekstra berust op onderstaande motie van Leijten (SP) en van der Linde (VVD) die de Tweede Kamer in 2018 heeft aangenomen:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het hersteltraject rond de rentederivaten mkb nodeloos complex en duur is gebleken en de kosten van de compensatie en herstel extreem hoog zijn geworden; voorts constaterende dat de afwikkelingstijd frustrerend lang is voor gedupeerden en de verstrekkers van derivaten; verzoekt de regering, het afwikkelingsproces grondig te evalueren en lessen te trekken voor eventuele toekomstige compensatie van zorgplichtschendingen, en gaat over tot de orde van de dag.”

Lakeman juicht het onderzoek toe en heeft zijn medewerking aan het onderzoek toegezegd. Op 4 oktober aanstaande vindt het gesprek plaats op het hoofdkantoor van ABDTOPConsult in Den Haag.